STYPENDYŚCI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 Oto sty­pen­dy­ści  naszej szko­ły, któ­rzy osią­gnę­li  bar­dzo dobre wyni­ki w nauce,angażowali się  w życie szko­ły, uczest­ni­czy­li w kon­kur­sach i zawo­dach spor­to­wych:

Sty­pen­dium Pre­ze­sa Rady Mini­strów:

Krzysz­tof Waw­rzy­niak II Tech­ni­kum elek­trycz­ne śr ocen 5,2

Sty­pen­dium Rady Powia­tu Jele­nio­gór­skie­go:

  1. Syl­wia Woź­niak III Tech­ni­kum Infor­ma­tycz­ne śr ocen 5,0
  2. Krzysz­tof Waw­rzy­niak II Tech­ni­kum elek­trycz­ne śr ocen 5,2
  3. Bar­tło­miej Madej II Tech­ni­kum infor­ma­tycz­ne śr ocen 5,0

Nagro­da Sta­ro­sty Jele­nio­gór­skie­go:

    1. Mar­cin Kola­siń­ski II Tech­ni­kum infor­ma­tycz­ne śr ocen 4,89
    2. Jakub Ziem­niak II Tech­ni­kum infor­ma­tycz­ne śr ocen 4,78
    3. Mał­go­rza­ta Babik III Tech­ni­kum Infor­ma­tycz­ne śr ocen 4,28

 Gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych suk­ce­sów

STYPENDYSTA PREZESA RADY MINISTRÓW 2018

5 grud­nia 2018 r. na uro­czy­stej gali sali Teatru Zdro­jo­we­go im. Hen­ry­ka Wie­niaw­skie­go w Szczaw­nie Zdro­ju zosta­ły wrę­czo­ne sty­pen­dia Pre­ze­sa Rady Mini­strów  nasze­mu ucznio­wi kla­sy II Tech­ni­kum elek­trycz­ne­go Krzysz­to­fo­wi Waw­rzy­nia­ko­wi. Śred­nią ocen za poprzed­ni rok szkol­ny jaką uczeń uzy­skał to 5,2 i wzo­ro­we zacho­wa­nie. O sty­pen­dium Pre­ze­sa Rady Mini­strów mogli ubie­gać się ucznio­wie, któ­rzy otrzy­ma­li pro­mo­cję z wyróż­nie­niem, uzy­sku­jąc przy tym naj­wyż­szą w danej szko­le śred­nią ocen lub wyka­zu­ją szcze­gól­ne uzdol­nie­nia w co naj­mniej w jed­nej dzie­dzi­nie wie­dzy, uzy­sku­jąc w niej naj­wyż­sze wyniki,a w pozo­sta­łych dzie­dzi­nach wie­dzy wyni­ki co naj­mniej dobre.
Gra­tu­lu­je­my i życzy­my naj­wyż­szej śred­niej rów­nież w tym roku szkol­nym.

Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta

6 listo­pa­da 2018 r. repre­zen­ta­cja naszej szko­ły: Tomasz Fikier, Maciej Frąt­czak, Mar­cin Jędrzej­czuk, Dawid Grzel­ka, Nor­bert Kowa­lik, Bar­tło­miej Madej uczest­ni­czy­ła w XIV edy­cji Mię­dzysz­kol­nych Zawo­dów Strze­lec­kich o Puchar Komen­dan­ta Poli­cji w Jele­niej Górze. Zawo­dy oby­ły się na strzel­ni­cy Ligi Obro­ny Kra­ku „Na Skał­ce” w Jele­niej Górze. Zawod­ni­cy rywa­li­zo­wa­li w kon­ku­ren­cji: pneu­ma­tycz­ny kara­bi­nek spor­to­wy 10 naboi (i dwa strza­ły prób­ne), czas 15 minut, odle­głość 10 metrów, posta­wa sto­jąc z opar­ciem, przy­rzą­dy celow­ni­cze zamknię­te. . W zawo­dach wystar­to­wa­ło sie­dem dru­żyn sze­ścio­oso­bo­wych z jele­nio­gór­skich szkół śred­nich. Bez­a­pe­la­cyj­nym zwy­cięz­cą indy­wi­du­al­nym zawo­dów został Mar­cin Jędrzej­czuk, czwar­te miej­sce zajął Tomasz Fikier, a pią­te Dawid Grzel­ka. Pozo­sta­li ucznio­wie rów­nież dobrze się spi­sa­li, ponie­waż dru­ży­na zaję­ła pierw­sze miej­sce w kate­go­rii „męskiej”. Zawod­ni­cy otrzy­ma­li pamiąt­ko­we dyplo­my.

Zawody sportowo-obronne w Bolesławcu

9 listo­pa­da, ucznio­wie klas mun­du­ro­wych bra­li udział w Zawo­dach Spor­to­wo-Obron­nych oraz Tur­nie­ju Strze­lec­kim dla uczniów klas mun­du­ro­wych z oka­zji naro­do­we­go Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści zor­ga­ni­zo­wa­nych przez 23. Ślą­ski Pułk Arty­le­rii i Sto­wa­rzy­sze­nie 62. Kom­pa­nii Spe­cjal­nej Com­man­do w Bole­sław­cu. Zawo­dy odby­wa­ły się o puchar dowód­cy wspo­mnia­ne­go puł­ki i pre­ze­sa Com­man­do. Kon­kur­so­wy­mi kon­ku­ren­cja­mi było strze­la­nie i indy­wi­du­al­ny bieg na dwa kilo­me­try. ZSTiL repre­zen­to­wa­li ucznio­wie: Oli­wia Micha­lak (kapi­tan dru­ży­ny), Pau­li­na Bry­niak, Bar­tosz Bere­siń­ski, Kon­rad Majew­ski, Kaje­tan Nowa­kow­ski, Michał Skow­roń­ski. W każ­dym momen­cie zawo­dów w rezer­wie był Bogu­sław Wro­na. W zawo­dach udział bra­ło 27 dru­żyn. Mun­du­ro­wa dru­ży­na z naszej szko­ły w tur­nie­ju strze­lec­kim zaję­ła III miej­sce.

Udział naszych uczniów w zawo­dach w Bole­sław­cu nale­ży uznać za waż­ny jesz­cze z jed­ne­go powo­du. Otóż bole­sła­wiec­ka jed­nost­ka i Sto­wa­rzy­sze­nie Com­man­do w tym samym dniu zor­ga­ni­zo­wa­li szko­le­nie z nastę­pu­ją­cych zagad­nień: budo­wa oraz nauka roz­kła­da­nia i skła­da­nia bro­ni dłu­giej i krót­kiej, uzbra­ja­nie gra­na­tów ręcz­nych, łado­wa­nie i roz­ła­do­wa­nie maga­zyn­ka, posłu­gi­wa­nie się wykry­wa­czem min, rzut gra­na­tem, musz­tra indy­wi­du­al­na i zespo­ło­wa. Dla uczniów z kla­sy pierw­szej był to pierw­szy kon­takt z jed­nost­ką bojo­wą. Mogli „poczuć” atmos­fe­rę praw­dzi­we­go woj­ska. Nie oby­ło się bez woj­sko­we­go bigo­su i innych sma­ko­ły­ków, o któ­re posta­ra­li się orga­ni­za­to­rzy.

W tym samym cza­sie szko­lił się w 23. Ślą­skim Puł­ku Arty­le­rii pod­od­dział żoł­nie­rzy ame­ry­kań­skich, z któ­ry­mi nasi ucznio­wie, jak i z innych dru­żyn zro­bi­li sobie sesję zdję­cio­wą. Do Pie­cho­wic, repre­zen­ta­cja „mun­du­ro­wa” wró­ci­ła z pucha­rem oraz meda­la­mi i nagro­da­mi.

DLA NIEPODLEGŁEJ…

Zada­nie Z Patrio­ty­zmu” to tytuł spek­ta­klu, któ­ry zapre­zen­to­wał naszym uczniom teatr Maska z Kra­ko­wa w dniu 15 listo­pa­da 2018 r.  Spek­takl, któ­ry miał za zada­nie przy­bli­że­nie mło­dzie­ży wize­run­ku współ­cze­sne­go patrio­ty, pro­pa­gu­jąc oby­wa­tel­ską posta­wę, wska­zy­wać róż­ne wizje patrio­ty. Czy to się uda­ło? Mam nadzie­ję , że tak…