zbiórka dla bezdomnych zwierząt


Zapra­szam wszyst­kich do udzia­łu w ZBIÓR­CE DLA BEZ­DOM­NYCH ZWIE­RZĄT Z FUN­DA­CJI MON­DO CANE W JELE­NIEJ GÓRZE zor­ga­ni­zo­wa­ną w naszej szko­le w dniach 21.1006.12. 2019r.

Przy­da­dzą się :

  • kar­ma sucha i w pusz­kach dla psów i kotów
  • ryż, maka­ron, kasza
  • koce, ręcz­ni­ki, pościel, podusz­ki (nie z pie­rza)
  • obro­że, smy­cze, miski, kuwe­ty
  • zabaw­ki gumo­we lub sznur­ko­we

POMÓŻ­MY ZWIE­RZĘ­TOM PRZE­TRWAĆ TRUD­NY CZAS ZIMY. OTWÓRZ­MY NASZE SER­CA.Konkurs poetycki

Biblio­te­ka Szkol­na i Dyrek­cja Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go nr III im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza we Wro­cła­wiu zapra­sza do wzię­cia udzia­łu w V edy­cji Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Poetyc­kie­go „O Zło­ty Kar­ton III LO”, ogło­szo­ne­go pod hasłem: „Cie­pło-zim­no”

Kon­kurs adre­so­wa­ny jest do uczniów szkół śred­nich z tere­nu całej Pol­ski. Wier­sze moż­na prze­sy­łać do 31 stycz­nia 2020 r.

Prze­wi­dzia­ne jest uro­czy­ste roz­strzy­gnię­cie z wrę­cze­niem nagród i dyplo­mów w poło­wie mar­ca 2020 r., przy­jezd­nym lau­re­atom głów­nych miejsc zapew­nia­my noc­le­gi, a tak­że zapra­sza­my na warsz­ta­ty poetyc­kie z juro­ra­mi.

Wię­cej szcze­gó­łów w biblio­te­ce szkol­nej.

Bezpieczna szkoła

Gru­pa uczniów z naszej szko­ły 19 wrze­śnia br. uczest­ni­czy­ła w kon­fe­ren­cji „Bez­piecz­na szko­ła – pew­ny uczeń – spo­koj­ny rodzic” zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Dol­no­ślą­ski Ośro­dek Dosko­na­le­nia Nauczy­cie­li w Jele­niej Górze. Na kon­fe­ren­cji poru­sza­no pro­ble­my bez­pie­czeń­stwa uczniów i nauczy­cie­li w szko­le. Przed­sta­wi­ciel Poli­cji omó­wił pro­ce­du­ry postę­po­wa­nia szko­ły i meto­dy jej współ­pra­cy z Poli­cją. Przed­sta­wi­ciel Jele­nio­gór­skie­go Klu­bu „Aiki­do” powie­dział o wpły­wie sztuk wal­ki na ogra­ni­cze­nie bru­tal­no­ści. Nasi ucznio­wie: Mar­cin Kola­siń­ski i Kry­stian Kozek mówi­li o moż­li­wo­ściach e‑sportu w umac­nia­niu pozy­tyw­nych emo­cji w rela­cjach mię­dzy­ludz­kich, roz­ła­do­wy­wa­niu agre­sji.
Gru­pa uczniów z klas mun­du­ro­wych, m. in. Krzysz­tof Waw­rzy­niak, Bar­tek Bere­siń­ski, Kaje­tan Nowa­kow­ski, Michał Skow­roń­ski, Bogu­sław Wro­na, uczest­ni­czy­li w poka­zach przy­go­to­wa­nych przez Komen­dę Miej­ską Poli­cji w Jele­niej Górze oraz pro­wa­dzą­ce­go kon­fe­ren­cję — Zyg­mun­ta Korze­niew­skie­go. Wik­to­ria Cesarz, Karo­li­na Żywic­ka uczest­ni­czy­ły rów­nież w kon­fe­ren­cji, oraz poma­ga­ły w pra­cach orga­ni­za­cyj­nych. W kon­fe­ren­cji bra­li udział dyrek­to­rzy, nauczy­cie­le jele­nio­gór­skich szkół, przed­sta­wi­cie­le rodzi­ców, stra­ża­cy.

VI Bieg Przełajowy przedszkolaków

Wkrót­ce po roz­po­czę­ciu nowe­go roku szkol­ne­go, ucznio­wie naszej szko­ły, 13 wrze­śnia 2019 r. kolej­ny już raz zabez­pie­cza­li tra­sę „Bie­gu Tere­no­we­go Przed­szko­la­ka”, orga­ni­zo­wa­ne­go przez Miej­skie Inte­gra­cyj­ne Przed­szko­le nr 14 w Jele­niej Górze. Przez kil­ka godzin 14 uczniów (wśród nich uczen­ni­ce i ucznio­wie w mun­du­rach) czu­wa­ło nad bez­pie­czeń­stwem naj­młod­szych uczest­ni­ków bie­gu. Uczen­ni­ce i ucznio­wie szyb­ko wcie­li­li się w rolę tro­skli­wych opie­ku­nów. Na tra­sie znaj­do­wa­ły się sta­no­wi­ska, na któ­rych dzie­ci wyka­zy­wa­ły się zna­jo­mo­ścią tema­ty­ki bez­pie­czeń­stwa w trud­nych sytu­acjach. Gru­pom przed­szko­la­ków towa­rzy­szy­li nasi ucznio­wie, a kil­ku z nich wypo­sa­żo­nych w cho­rą­giew­ki zabez­pie­cza­ło rów­nież przej­ście dzie­ci przez jezd­nię na tra­sie bie­gu. Na zakoń­cze­nie Bie­gu Tere­no­we­go, dyrek­tor przed­szko­la, Pani Joan­na Konop­ka podzię­ko­wa­ła uczniom za udział w zabez­pie­cze­niu impre­zy i tro­skli­wą opie­kę nad uczest­ni­ka­mi bie­gu.